Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

BIBLIOTEKAZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SP1 W CZŁUCHOWIE OD 01.09.2020
    1. Informacja o godzinach pracy biblioteki będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do biblioteki (sala nr 55).
    2. W pomieszczeniu biblioteki może jednocześnie przebywać tylko 2 czytelników.
    3. Dostęp do zbiorów ma tylko bibliotekarz. Nie ma wolnego dostępu do regałów z książkami.
    4. Podczas przebywania w bibliotece należy zachować bezpieczny odstęp - minimum 1,5 metra od innych osób.
    5. Zalecaną formą wypożyczania jest wcześniejsze zamówienie określonej książki u bibliotekarza przez e- dziennik.  Zamówiona pozycja zostanie przygotowana i  będzie do odbioru w bibliotece następnego dnia – nie wcześniej jak po upływie 24 godzin.
    6. Zwracaną książkę należy odłożyć we wskazane przez bibliotekarza miejsce. Do środka obok numeru książki na odwrocie karty tytułowej należy włożyć karteczkę a na niej zapisać wyraźnie imię i nazwisko czytelnika oraz klasę.
    7. Książka przed odpisaniem będzie objęta 48 godzinną kwarantanną.
                                          
                                                   Sporządził: 
                                                                    Adam Wyrowiński           -    Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
-    Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na dwa tygodnie.
-    Wypożyczone książki należy szanować.
-   Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru biblioteki.
-    Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany  jest do oddania tej samej książki lub wskazanej przez bibliotekarza.
-    Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu książek do biblioteki.
-   Wszystkie wypożyczone pozycje muszą być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Przyjaciół Ziemi
z dnia 19 .listopada 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

§1

 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

 1. Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki przeprowadza się niezwłocznie po dniu obowiązywania podręcznika.

 1. Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą.

 1. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz we współpracy z wychowawcą na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy /załącznik nr 1/

 1. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust. 4 jest aktualizowana przez wychowawcę.

§2

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wychowawcę.

 1. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§3

 1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:

 1. zakończenia pracy z danym podręcznikiem,

 2. wykreślenia ucznia z księgi uczniów.

 1. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu
  z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.

 1. Poza terminem o którym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu podręczników.

 1. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.

 1. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.

§4

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 3, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, powiadamia rodzica ucznia
  o nie wywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.

 1. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony
  w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, powiadomienia rodzica ucznia o zaistniałej sytuacji
  i konieczności zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

 1. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika
  i informuje o postanowieniach § 4 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.

 1. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę dyrektorowi.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się
  z obowiązku określonego w § 4 ust. 3 niniejszego zrządzenia.

 1. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4 dyrektor ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.

 1. W uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu podręcznika.

 1. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się w kasie szkoły.Ofiacjalna strona miasta Człuchów