Menu:

BIBLIOTEKA

           

Regulamin biblioteki szkolnej


-    Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
-    Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na dwa tygodnie.
-    Wypożyczone książki należy szanować.
-   Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru biblioteki.
-    Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany  jest do oddania tej samej książki lub wskazanej przez bibliotekarza.
-    Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu książek do biblioteki.
-   Wszystkie wypożyczone pozycje muszą być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej

ZARZĄDZENIE  nr 1
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie z dnia 01.09.2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) zarządza się wprowadzenie regulaminu następującej treści:

§ 1
W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się
szczegółowe warunki korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie.

§ 2
Słowniczek
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie
2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie
3. rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;
4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne dopuszczone do użytku szkolnego,
5. materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną
6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Człuchów.

§ 3
1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
3. Podręczniki są wypożyczone uczniom/rodzicom, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem poświadczonym podpisem rodziców będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad.
4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz wpisując podręczniki na
kartę czytelnika (klasy 4-6) lub wychowawcy (klasy 1-3).
5. Wypożyczenia dokonuje bibliotekarz we współpracy z wychowawcą na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej ii podpisanej przez wychowawcę klasy.
6. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista jest aktualizowana przez wychowawcę klasy.
7. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy, do 10.09.
8. Dołączone do podręczników płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część podręczników (nie może być oddzielne wypożyczanie).

§ 4
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
1. Przez cały okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, oddać do wychowawcy wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z wyposażeniem (płyty, mapy, plansze).

§ 5
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej, zobowiązany jest oddać otrzymany podręcznik
lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy , a ten do biblioteki szkolnej.

§ 6
1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy ( najpóźniej do 7 dni po zakończeniu pracy z podręcznikiem).
2. Nadzór nad realizacją zadania wykonuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów
zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonują w kasie szkoły.
4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.

§7
1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym zarządzeniem.

§ 8
1. Zarządzenie stosuje się do uczniów szkoły podstawowej.
2. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www. sp1.czluchow.net.pl


Nauczyciel-bibliotekarz
Anna Barton

Ofiacjalna strona miasta Człuchów