Menu:

Innowacje w naszej szkole

Innowacja pedagogiczna: Matematyka w zastosowaniach obejmuje zajęcia z matematyki w klasie 4e prowadzone przez Elżbietę Maćkowską.
Jej cele to  między innymi wdrażanie uczniów do sprawnego korelowania wiedzy z różnych dziedzin życia i stosowanie jej do rozwiązywania  problemów życiowych, rozwiązywanie prostych problemów z różnych dziedzin nauki wymagających wiedzy matematycznej, uświadamianie uczniom przydatności wiedzy matematycznej w praktyce życia codziennego, matematyzowanie prostych sytuacji opisanych słownie lub obserwowanych w otoczeniu. Przy wyborze omawianych problemów zwracana jest uwaga na zasób wiedzy uczniów z innych przedmiotów. Zadania wykorzystywane na lekcjach zostały zebrane w zbiór i uszeregowane według określonych treści matematycznych.„Języki obce zawsze pomocne”- to tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej w SP1 od września 2018r.
Dotyczy ona nauczania drugiego języka obcego w klasie czwartej. W tym roku szkolnym korzystają z niej uczniowie klasy 4B. Podczas zajęć czwartoklasiści mają możliwość poznawania języka niemieckiego korzystając z laboratorium językowego oraz ćwiczeń multimedialnych z wykorzystaniem tabletów i pracowni komputerowej. Szkoła oferuje dostęp do rozszerzonej wersji platformy Quizlet, dzięki czemu uczniowie doskonalą umiejętności językowe samodzielnie tworząc bazowe zestawy językowe i analizując własne postępy ale także wykorzystując gotowe ćwiczenia interaktywne.Innowacja ekologiczna – „Eko Planeta – kształtowanie postaw proekologicznych”
Ludzie w pogoni za codziennymi sprawami zapominają o tym, że niszcząc przyrodę niszczą samych siebie, że dbając o nią dbają o samych siebie i o przyszłość następnych pokoleń. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Właśnie od najmłodszych lat wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt dzieci z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach, jakie niesie za sobą współczesna cywilizacja.
Celem ogólnym jest wspieranie ucznia w przygotowaniu do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu najbliższego otoczenia. Powinien on przyswoić sobie wiedzę o tym, iż wszystkie elementy środowiska człowieka i jego wytwory są od siebie zależne oraz, że człowiek swoim zachowaniem wpływa na obecny i przyszły jego stan.
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Realizacja odbywa się na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
Program jest oparty głównie na działalności praktycznej uczniów, bowiem daje ona najlepsze efekty pozyskiwania wiadomości i umiejętności
Zrealizowane przedsięwzięcia:
    1. Wycieczka do lasu, spotkanie ze służbami leśnymi. Poznanie środowiska leśnego, korzyści płynących z lasu, źródeł zagrożeń dla  tego środowiska.
    2. Organizacja Turnieju Wiedzowego klas 3 „Leśne potyczki”- utrwalenie wiedzy na temat środowiska leśnego podczas zespołowych zadań konkursowych.
    3. Leśny tor przeszkód.
    4. Święto Drzewa- warsztaty „Dlaczego drzewa w mieście są tak ważne?”
    5. Święto Drzewa- wycieczka, tablica informacyjna, prace.
    6. Obserwacje przyrodnicze- JESIENNE MIGAWKI- Okiem młodego  obserwatora przyrody- prace dzieci na korytarzu.
    7. Bal u Pani Jesieni – warsztaty.
    8. Dyniowy zawrót głowy.
    9. W kolorach tęczy – warsztaty plastyczne.
    10. Wiem co jem- ekologiczne uprawy, Tydzień Żytniego Chleba. Warzywa i owoce w szkole. Warzywne zwierzaki – cudaki. Przygoda z gotowaniem.
    11. Z wizytą w Experymencie- Udział w warsztatach laboratoryjnych- „Witaminowy koktajl”. Komponowanie zdrowego posiłku. Sprawdzanie wartości spożywanych produktów.
    12. Promowanie zdrowego stylu życia- doświadczenia w Experymencie oraz  podczas wystawy „Na zdrowie”. Lekcje warsztatowe- „Moje ciało”, „Nasze oczy”, „Ja i moje zęby”.
    13. Karp świąteczny prosi – humanitarny sposób traktowania ryb.
    14. Organizacja i udział w Ogólnoszkolnej Zbiórce Kasztanów i Żołędzi.  Współpraca z Kołem Łowieckim „Darz Bór”.
    15. Pomoc zwierzętom, udział w akcji charytatywnej  dla schroniska.
    16. Dokarmianie ptaków.
    17. Śmieciowe potwory – recykling to się nam opłaca.
    18. NIE DLA SMOGU- NIE TRUJ SĄSIADA- KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI- Happening
    19. NIE DLA SMOGU- Warsztaty plastyczne, pomiary czystości powietrza.
    20.  EKO-MIKOŁAJKI- Nauka segregacji odpadów- lekcje instruktażowe dla klas I
    21. PARKI NARODOWE I REZERWATY
    22. Energia- alternatywne źródło, konieczność oszczędzania obecnych zapasów.
Koordynatorzy przedsięwzięć:  K. Kassner, R.Geras, D. Tylingo, M. Opar oraz M. Dyl. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "Angielski nowej generacji" realizowana jest w klasie 3c gimnazjum. Na zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę o kulturze, literaturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Założenia innowacji są realizowane przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjno - komunikacyjnej tj. iPad. Uczniowie pracując w grupach tworzą ciekawe projekty, prezentacje, filmy, broszury i mapy mentalne w języku angielskim poszerzając zasób słownictwa i doskonaląc umiejętność używania języka angielskiego do różnych celów. Oferta aplikacji jest tak bogata, że stwarza nieograniczone możliwości twórczego kształtowania procesu nauczania i przyswajania wiedzy.
Marzena Zblewska


Innowacja programowo – metodyczna – „Edukacja przez szachy”
W zajęciach uczestniczą uczniowie klas III – VI. Zajęcia mają na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej
i  myślenia analitycznego. Kształtują cechy osobowości takie jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga. Rozwijają u uczniów poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
Prowadzący: Zbigniew SuchackiInnowacja pedagogiczna - Pozalekcyjne zajęcia sportowe "Żyj inaczej".
Prowadząca: Katarzyna Pliszka
Pozalekcyjne zajęcia sportowe "Żyj inaczej" są przeznaczone dla dziewcząt klas VII - VIII SP nr 1 w Człuchowie. Celem tej innowacji pedagogicznej jest promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży, przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. Na zajęciach dziewczęta wykonują ćwiczenia techniczno - taktyczne z zespołowych gier sportowych  ( unihokej, piłka nożna, siatkowa i koszykowa ), uczestniczą w grach rekreacyjno - sportowych i turniejach szkolnych, przygotowują się do udziału w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju, Futsalu, Piłce Siatkowej i Nożnej.INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – „AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO – ZAJĘCIA SPORTOWE - GRY ZESPOŁOWE I ZAJĘCIA NA SIŁOWNI” DLA KLAS 7 I 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS III GIMNAZJUM
     Innowacja cieczy się dużym zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły, a szczególnie chłopców. Zajęcia umożliwiają uczestnikom udoskonalać sprawność fizyczną i poznawać dodatkowe formy aktywności bez względu na płeć i poziom umiejętności. W ramach zajęć  zorganizowaliśmy szereg rozgrywek w wybranych przez uczniów dyscyplinach z gier zespołowych. Przeprowadziliśmy 6 turniejów halowej piłki nożnej i piłki koszykowej dla klas siódmych, ósmych szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjum. Warto też zaznaczyć ciągły i coraz liczniejszy udział naszej młodzieży w zajęciach na siłowni.
Innowacja realizowana przez: Dowksza Marek, Gibczyński WiesławAplikacja Pismo Święte
Na lekcjach religii uczniowie w tym roku wykorzystują aplikację na smartfony z Android - PISMO ŚWIĘTE z komentarzem. Młodzież bardzo chętnie wykorzystuje tę aplikację do różnych ćwiczeń biblijnych. Przyspiesza ona znacznie wyszukiwanie określonych fragmentów Pisma Świętego. Pomaga też zapamiętać  wiele skrótów biblijnych.
Robert Kozłowski
Zajęcia sportowe w klasie 4e
Innowacje 2018/2019 – prowadząca – Beata Bodziak
Zajęcia rozwijają ogólną sprawność fizyczną uczniów oraz ich zainteresowania, gwarantuje to harmonijny rozwój młodych organizmów.
Uczniowie klasy 4e są objęci dodatkowymi zajęciami sportowymi w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Duży nacisk jest położony na ćwiczenia ogólnorozwojowe i lekkoatletyczne.
Dzieci biorą udział w zawodach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich:
Mistrzostwa Powiatu i Województwa w drużynowych biegach przełajowych,
Bieg Niepodległości,
Bieg Mikołajkowy,
Mistrzostwa Powiatu w pływaniu,
Mistrzostwa Powiatu w „dwa ognie”,
Mistrzostwa Województwa w narciarstwie biegowym.Innowacje 2018/2019 – prowadząca – Beata Bodziak
Popołudniowe zajęcia sportowe – lekkoatletyczne dla uczniów SP1 Człuchów
Zajęcia kształtują pozytywne cechy charakteru poprzez integrację w grupie, wpływają na rozwój sprawności fizyczek, kształtują pozytywne postawy, wdrażają do rywalizacji sportowej.
Treningi odbywają się systematycznie cztery razy w tygodniu, uczniowie reprezentują szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim (Mistrzostwa Powiatu i Województwa w sztafetowych biegach przełajowych, Bieg Niepodległości, Bieg Mikołajkowy, Mistrzostwa Województwa w narciarstwie biegowym i inne).
Zawodnicy uczestniczą również w obozach sportowych (Szklarska Poręba, Władysławowo).


INNOWACJA „ A TO POLSKA WŁAŚNIE”
Istotą innowacji jest przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z historią, tradycjami, kulturą i  etnografią  państwa polskiego oraz poznanie historii  i tradycji miasta i regionu.  Edukacja patriotyczna wprowadza młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych i stanowi wartość uniwersalną. Najważniejszą sprawą  jest  więc budzenie u dzieci, od najwcześniejszych już lat, uczuciowego związku z Ojczyzną i wszystkimi elementami, które mieszczą się w tym pojęciu. Wszelkie zagadnienia patriotyczne omawiane podczas zajęć znajdują swoją kontynuację w życiu codziennym.  Pierwsze przedsięwzięcia innowacji „ A to Polska właśnie” realizowane były w klasie pierwszej oraz kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019 w klasie 2a. W  niektórych przedsięwzięciach biorą udział również uczniowie pozostałych klas 1-3. Realizujące innowację: Krystyna Kassner, Renata Geras
Zrealizowane zajęcia- przedsięwzięcia:
1.Obchody Święta Niepodległości w klasie 1.                                                                                         
2. Spotkania z ciekawymi człuchowianami- instruktor teatralny Adam Gawroński.                                 
3. Kultywowanie tradycji narodowej – pieczenie świątecznych pierników w Muzeum Regionalnym w Człuchowie.                                   
4. Spotkania z ciekawymi człuchowianami- instruktor pracowni modelarskiej MDK Robert Wielandt.                                             
5. Przygotowanie plakatów – symbole narodowe.                                                                                           
6. Turniej wiedzy - Kocham Cię Polsko.                                                                                                  
7. Udział w zawodach - Biegaj z nami dla Niepodległej.                                                                              
8. Spotkania z ciekawymi ludźmi- wycieczka do pracowni garncarskiej.                                                 
9. Strefa kibica przed meczem Polaków podczas Mistrzostw Świata w Rosji.                                          
10. Zajęcia edukacyjne- Polska w Europie.                                                                                              
11. Wycieczka do Gdyni.                                                                                                                    
12. Klasowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”.                                                                                          
13. Zorganizowanie koncertu muzycznego „A to Polska właśnie” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości dla uczniów klas 1-3. Promocja szkoły na stronie internetowej Nasze Miasto.                                                                                               
14. Udział w ogólnopolskim biciu rekordu w śpiewaniu hymnu narodowego na Placu Bohaterów.                                                  
15. Zorganizowanie wystawy pod hasłem „Czy znasz swoje miasto?”  z okazji 74 rocznicy powrotu Człuchowa do Macierzy.                       
16. Złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów „ Tym, którzy miastu przywracali polskość”.                                                   
17. Zorganizowanie dwóch spotkań pod hasłem „Człuchowianie z pasją” dla uczniów klas 1-3.   


Innowacja  Matematyczno-Przyrodnicza w klasie 3a i 3c gimnazjum.
Prowadząca Halina Gleb
Poszerzanie i utrwalanie wiadmości z geografii.

Nazwa innowacji/temat: „Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku”.
Imię i nazwisko autora / zespołu autorskiego: Violetta Ryngwelska
Program powstał w celu lepszej organizacji zajęć, większego zainteresowania uczniów nowymi tematami zajęć. Stanowi on integralną całość z programem nauczania, jednocześnie wprowadzając nowe tematy i techniki plastyczne.
Celem innowacji jest rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów,   tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych. To również rozwój wyobraźni twórczej, umożliwienie ekspresji plastycznej i kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych w szkole i na terenie miasta, warsztatach w Muzeum, w zajęciach w plenerze, pomagali w dekoracji klasy i holu przed klasą.Nazwa innowacji/temat: Pomoc uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Imię i nazwisko autora / zespołu autorskiego: Violetta Ryngwelska
Innowacja ma na celu pomoc uczniom mającym trudności w nauce czytania i pisania.
Pokonywanie niepowodzeń szkolnych u  dziecka znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej. Wzmocnienie wiary we własne siły, stworzenie licznych okazji do doświadczania sukcesów. Zmierzanie do poprawiania koncentracji uwagi. Usprawnianie integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Uczniowie brali udział w akcjach "Poczytaj mi proszę - czytanie mądra rzecz", w zaczytanych przerwach, w warsztatach czytelniczych i Dniu Programisty. Słuchali również baśni, wierszy, opowiadań przygotowanych nie tylko przez nauczyciela, ale również przez rodziców, dziadków, osoby z rodziny.Nazwa innowacji/temat:  „Człuchów – moja mała Ojczyzna”
Czas trwania innowacji: Okres całego roku szkolnego, edukacji w klasie 1-3.
Osób wdrażających innowację: Violetta Ryngwelska, Jolanta Szybajło, Mariola Świercz, Marzena Pupel, Joanna Kujawa, Dorota Gibczyska, Danuta Kujawa, Danuta Pożarycka-Kałagaty.
Program uwzględnia treści nauczania, możliwości szkoły i regionu. Zawiera poznanie dóbr, ludzi, kultury regionu ze szczególnym uwzględnieniem  dorobku kulturowego i historycznego najbliższej okolicy, przynależności społecznej miasta Człuchowa i pobliskiego regionu kaszubskiego.Ofiacjalna strona miasta Człuchów