Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

PEDAGOG

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka.

Zadaniem pedagoga szkolnego jest:
     Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
     Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
     Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
     Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
     Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Pedagog jest szkolnym specjalistą od spraw wychowania i profilaktyki. Głównym celem jego pracy jest dbanie o to by proces wychowania i przeciwdziałania zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci przebiegał właściwie. Nie jest rzecznikiem żadnej ze stron społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców - zadaniem pedagoga jest współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania.

Pedagog szkolny, jako życzliwy Dorosły, jest osobą z którą zawsze uczeń/uczennica może porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację (jeżeli jej potrzebuje).

Dla rodziców pedagog może być pomocny: w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych >>>>         
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo  >>>>
Agresja i przemoc rówieśnicza  >>>>

ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ – PEDAGOGICZNEJ OD NOWEGO ROKU SZJKOLNEGO 2017/2018
Poniżej znajdują się linki do dokumentów regulujących pomoc pp dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/D2017000157801.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001643/O/D20171643.pdf


Ofiacjalna strona miasta Człuchów