Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

SAMORZĄD SZKOLNY

Od wielu lat w Szkole Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie realizowany jest autorski program samorządowy „Prawa dziecka przygotowaniem do życia w społeczeństwie- program kształtowania samorządności poprzez poznawanie praw dziecka”. Na podstawie tego programu opracowywany jest plan pracy i kalendarz imprez Samorządu Uczniowskiego.
PROGRAM SAMORZĄDOWY
Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneka)

Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.
Nazwa programu: Prawa dziecka przygotowaniem do życia w społeczeństwie - program kształtowania samorządności poprzez poznawanie praw dziecka.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU
* Poznanie i respektowanie praw dziecka.
* Rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami.
* Wszechstronny rozwój ucznia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
* Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
* Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
* Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
* Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
* Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
* Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.
* Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
* Kształcenie kreatywnych postaw.
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. * Kształcenie wyobraźni i fantazji, kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji.
* Kształcenie samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu.
* Uświadomienie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych
* Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
* Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego.
* Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji zgodnie z programem wychowawczym.

OCZEKIWANE CECHY UCZNIA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU
* Jest samodzielny i otwarty. Samodzielnie porusza się w obrębie własnego środowiska. Stara się być dobrym kolegą, umie nawiązywać z nimi więzi. Liczy się z potrzebami i korzyściami grupy rówieśniczej. Umie rozwiązywać konflikty bez agresji, a także potrafi radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami. Rozważa ewentualne uwagi i sugestie dotyczące popełnianych przez siebie błędów. Posiada swój własny punkt widzenia i potrafi go bronić.
* Jest troskliwy i życzliwy. Przejawia troskę o innych. Śpieszy im z pomocą w razie potrzeby. Stara się nie sprawiać innym przykrości, umie opanowywać negatywne emocje. Jest przyjaźnie nastawiony do otaczającego środowiska
* Jest odpowiedzialny. Jest świadomy, że samodzielne podejmowanie decyzji wiąże się z możliwością ponoszenia konsekwencji swoich działań. Przewiduje skutki swych czynów.
* Jest tolerancyjny. Szanuje odrębność innych i stara się być życzliwy. Rozumie, że każdy człowiek jest indywidualnością i ma prawo do życia i rozwoju.
* Jest przygotowany do pełnienia dalszych ról społecznych. Będzie przejawiał zainteresowanie życiem społecznym. Wykazuje się zrozumieniem lokalnego środowiska i dąży do jego ulepszania. Zna, rozumie i akceptuje normy i zasady społecznie uznawane. Dostrzega korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności.
* Jest aktywny, twórczy i kreatywny. Podejmuje i proponuje zadania mogące polepszyć sytuację własną i innych. Stawia pytania, śmiało wyraża swoje myśli, swobodnie wypowiada się na tematy dotyczące najbliższej społeczności.

ZADANIA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA SAMORZĄDU
* Zmierza do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
* Wspiera rozwijanie dociekliwości poznawczej;
* Dąży do tego, aby uczniowie stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do realizacji zadań indywidualnych i społecznych, i by godzili dobro własne z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych;
* Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywania do życia w rodzinie i w społeczności lokalnej;
* Dostosowuje przekazywanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.
* Umożliwia uczniowi poznawanie świata, otaczającego środowiska.
* Wspomaga samodzielność uczenia się i inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć.
* Rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do dalszej edukacji, tworzy warunki wspomagające rozwój, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
Inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów.

Ofiacjalna strona miasta Człuchów