Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

ŚWIETLICA

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców
(prawnych opiekunów) lub dojeżdżających do szkoły, zapewnia się opiekę w świetlicy.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w  wyznaczonych terminach wypełnionej karty zgłoszenia oraz aktualizowania danych.
3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą szkoły i pracuje w godz. 6.30 - 16.00;
4. Świetlica pracuje w oparciu o wewnętrzny regulamin i plan pracy świetlicy;
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25 osób;
6. Świetlica rozwija i zaspokaja zainteresowania intelektualne i artystyczne realizując hasło „przez zabawę do nauki”;
7. Organizuje racjonalny wypoczynek i pobyt na wolnym powietrzu w trosce o zdrowie i higienę ucznia;
8. W ramach zajęć świetlicowych opieką objęci są także uczniowie klas I – VI, którzy nie uczęszczają na lekcję religii.
9. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są  i odbierane ze świetlicy przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za  pisemnym pozwoleniem rodziców. Uczniowie zgłaszają swoje wyjście opiekunowi pełniącemu dyżur w świetlicy.
10. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie.
11. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej i do
punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
12. Okresową lub całkowitą rezygnację ze świetlicy należy zgłosić na piśmie wychowawcom świetlicy.
13. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców, zamieszczonej w karcie zgłoszeń.
14. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
15. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
16. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
17. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
18. Za celowe zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
19. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede
wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
20. W świetlicy obowiązują REGULAMIN DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY, z którymi dzieci zapoznają się na zajęciach w świetlicy (REGULAMIN otrzymają rodzice/opiekunowie wraz z kartą zgłoszeniową).
21. Wymiana bieżących informacji  wychowawcy świetlicy z rodzicami i rodziców z wychowawcą świetlicy następuje przez notatki zapisywane w klasowym zeszycie informacyjnym dziecka.
22. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

REGULAMIN DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Każdy wychowanek ma obowiązek:
- przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy świetlicy swoje przybycie do
   świetlicy;
- nie opuszczać sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalania  się od grupy w  czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym;
- każde wyjście z sali lub oddalenie się od grupy obowiązkowo zgłaszać wychowawcy świetlicy;
- uczestniczyć codziennie w zajęciach grupy;
- zachowywać się oraz bawić kulturalnie (używać form grzecznościowych) i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia  i życia swojego i innych;
- nie przeszkadzania koleżankom i kolegom i nauczycielom podczas prowadzenia zajęć  i w czasie odrabiania prac domowych;
- w trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchać, nie przerywać, nie oceniać wypowiedzi kolegów, koleżanek i wychowawców;
- dbać o czystość i estetyczny wygląd sal; szanować sprzęt, książki i gry, a po skończonej zabawie pozostawiać je w należytym porządku;
- spełniać prośby i polecenia wychowawców.
- do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby służyć im pomocą.

Każdy wychowanek ma prawo:
- korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek świetlicy;
- korzystać z pomocy wychowawcy świetlicy lub kolegów w czasie nauki własnej;
- brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę  i szkołę.

Zobacz zdjęcia >>>>

Karta zgłoszenia >>>>

           

Ofiacjalna strona miasta Człuchów